Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy

OPS w Kadzidle

ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło

tel: 297618934

e-mail: ops@kadzidlo.pl

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy domowej;

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 2. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 3. (uchylony)
 4. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej  status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;
 5. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 6. alkoholizmu lub narkomanii;
 7. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 8. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kryteria dochodowe mające wpływ na prawo do świadczeń

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej)
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie)

rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny) - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających przyznanie świadczeń - podanych wyżej 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1)przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2)pracy socjalnej;

3)prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4)analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5)realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6)rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1)świadczenia pieniężne:

a)zasiłek stały,

b)zasiłek okresowy,

c)zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

d)zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

e)(uchylona),

f)pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

g)świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

h)wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

2)świadczenia niepieniężne:

a)praca socjalna,

b)bilet kredytowany,

c)składki na ubezpieczenie zdrowotne,

d)składki na ubezpieczenia społeczne,

e)pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

f)sprawienie pogrzebu,

g)poradnictwo specjalistyczne,

h)interwencja kryzysowa,

i)schronienie,

j)posiłek,

k)niezbędne ubranie,

l)usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

m)specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

n)mieszkanie chronione,

o)pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

p)(uchylona),

q)pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

r)(uchylona).

 

Mieszkanie chronione

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.