Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle

Rodo

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , informuję, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle z siedzibą przy ul. Targowej 4, 07-420 Kadzidło, reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle Panią Mariolę Bednarczyk. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle posiada Inspektora ochrony danych- dr Bartosza Mendyka. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 507054139 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: iod@drmendyk.pl (kontakt w zakresie danych osobowych)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na tut. Ośrodku.

Dane będą przekazywane instytucjom publicznym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Posiada Pani/Pan:

  1. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przyznania świadczeń.

Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wezwanie do usunięcia braków formalnych podania, a w przypadku ich nieuzupełnienia w terminie pozostawienie podania bez rozpoznania.